Foto: facebook Hudson Bar & Kitchen

Voorschoten - (persbericht) Al jaren zet GroenLinks vraagtekens rondom de ontwikkeling van het Deltaplein, keer op keer is de fractie verbaasd over de wijze van besluitvorming en de genomen besluiten. Ook in april 2017 heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld en met verwondering naar de antwoorden van het college gekeken. In september heeft GroenLinks de vergunning voor de horeca in het paviljoen op de agenda van de commissie gezet omdat het onduidelijk was of de afspraken in het bestemmingsplan zouden worden gehandhaafd. Op donderdag 30 november hebben GroenLinks en de PvdA de gang van zaken rond de vergunningverlening geagendeerd voor de commissie Burger en Bestuur. Het college geeft nu toe dat er fouten zijn gemaakt. Dat is mooi. Laat het proces vanaf nu goed en transparant verlopen. Dat zou ook een stap naar verbetering van de bestuurscultuur zijn. Nog niet alles is echter duidelijk.


Goede informatievoorziening is een belangrijk voorwaarde voor vertrouwen in een gemeentebestuur. Dat geldt ook voor het vasthouden aan gemaakte afspraken, zoals die in een bestemmingsplan. Daaraan heeft het ontbroken in de gang van zaken rond het Deltaplein.

Een paar kwesties spelen hier. Zo is er de forse uitbreiding van het aantal bruto vierkante meters dat voor horeca gebruikt kan worden in het paviljoen. Dat is niet meer van ondergeschikt belang te noemen, zoals het college van VVD, ONS en CDA het wel had genoemd. Zeker niet gelet op de gevolgen hiervan op parkeerdruk, drukte en geluid voor de omwonenden. Een gemeentebestuur hoort niet alleen met juristen in gesprek te zijn, maar zeker ook met haar burgers en ondernemers.

Vervolgens is er de kwestie van het etiket dat de horeca krijgt: is er nou wel of niet een restaurant gevestigd in het paviljoen? Dit klinkt niet belangrijk, maar is het wel. In mei van dit jaar schreef het college nog dat het bestemmingsplan geen restaurant toeliet omdat het gebruik van het paviljoen aan moest sluiten bij de omgeving en hinder moest worden voorkomen. Tot grote verbazing van GroenLinks zei het college eind november dat het etiket niet belangrijk is, maar dat het gaat om het gebruik dat van het paviljoen wordt gemaakt. Juist vanwege het gebruik en de daarmee samenhangende hinder was in het bestemmingsplan vestiging van een restaurant niet mogelijk gemaakt. En waarom zou in de aanvraag voor de exploitatievergunning het woord restaurant vervangen zijn door algemene horecagelegenheid, als dat etiket er toch niet toe deed? Feit is wel dat een restaurant een veel grotere behoefte aan parkeerplaatsen met zich meebrengt, volgens huidige parkeernormen, dan bijvoorbeeld een cafétaria. De vraag is of dat mag.

Tenslotte wilde het college niet openbaren welke vraag het precies had gesteld aan het juridisch adviesbureau dat had geadviseerd over wat het college nu het beste kon doen. Dat is erg jammer: ging het hier om de mogelijkheden voor de ondernemer of de omwonenden, of om de mogelijkheden die het college nog had na alles wat er al gebeurd was?
Sommige vragen zullen niet meer beantwoord kunnen worden: druppelsgewijs is het vorige college immers vertrokken.

GroenLinks vindt het een goede zaak dat dit college bij monde van wethouder Mol toegaf dat er fouten zijn gemaakt. Dat haalde veel spanning weg. Ook gaat het college de raad vertellen hoe dergelijke fouten in de toekomst zullen worden voorkomen. GroenLinks beschouwt dit als een stap naar een betere bestuurscultuur.

De kwestie van de vergunning voor het paviljoen komt weer terug in de gemeenteraad.

 
Back To Top