Voorschoten - (persbericht) De komende jaren moet Voorschoten krachtig met andere gemeenten samenwerken voor een stevige impuls aan de doelstelling dat er in 2050 een regio is die energieneutraal is.


Het CDA vindt het daarnaast belangrijk dat de gemeente Voorschoten zelf ook creatief op zoek gaat en blijft naar mogelijkheden om haar energieverbruik terug te dringen.
“Het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma 2018-2022 spreekt hierover duidelijke taal”, aldus het gemeenteraadlid Cees Bremmer. “Het partijprogramma sluit zo op lokale wijze helder aan bij belangrijke internationale en nationale doelstellingen zoals een forse reductie van de CO2 uitstoot in 2050.”

Sinds begin 2016 werken in Holland Rijnland regionaal veertien gemeenten samen aan de energietransitie gericht op een energieneutraal Nederland. Daaronder zijn Voorschoten naast verder het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland. Voor Holland Rijnland geldt genoemde energietransitie als belangrijk speerpunt.

“De CDA-fractie juicht het toe dat de hiervoor genoemde partijen deze herfst zeer onlangs een Regionaal Energieakkoord ondertekenden in het kader van Holland Rijnland. Om de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen versneld tot stand te brengen, is die energietransitie hard nodig. Door een gezamenlijke regionale aanpak met onder anderen publieke en private partijen, worden projecten opgeschaald en innovaties sneller toegepast.”

Genoemde ontwikkelingen zijn niet vrijblijvend vindt Cees Bremmer. “Nederland wil in 2050 de CO2 uitstoot met 95% verminderen. En daarbij aansluiten bij het afgesproken Klimaatakkoord van Parijs uit december 2015. Dit vraagt ander gedrag, aanpassingen van de economie maar heeft bv. ook effecten op het landschap. En dat alles is niet snel geregeld. De urgentie is groot en vraagt van de gemeente Voorschoten een actieve houding en opstelling.”

Los van voorgaande vindt het CDA het niet minder belangrijk is dat burgers zelf initiatieven nemen om energie op te wekken of energie te besparen. Ook daarvoor moet ruimte zijn. “Barrières bij initiatieven van buurten,verenigingen, corporaties en bedrijven dienen zo snel en goed mogelijk te worden weggenomen. En uiteraard moet de gemeente zelf permanent actief zijn naar het vinden en benutten van mogelijkheden om haar energieverbruik terug te dringen. “Een belangrijke uitdaging en opgave voor het nieuwe jaar 2018 en de periode daarna,” aldus Cees Bremmer.

 

 

 
Back To Top