Op 28 juni presenteerde het kabinet het klimaatakkoord. ‘ ‘Realistisch en  geruststellend’, zo luiden commentaren. Anderen vinden het onvoldoende ambitieus. In Voorschoten is het coalitieprogramma  van GroenLinks, D66 en VVD  wel degelijk ambitieus. Voorschoten zou zelfs  in 2030 energieneutraal moeten zijn. ‘Een mooie belofte, maar we zien nog weinig daadkracht van dit college’, aldus Ad de Graaf (PvdA).

Belangrijke uitdagingen voor Voorschoten liggen op het terrein van wonen (waaronder 25% sociale huurwoningen), sociaal beleid (kwaliteit en betaalbaarheid jeugdzorg) en duurzaamheid (waaronder de energietransitie).

Het is goed dat het college veel aandacht heeft voor sociaal beleid en jeugdzorg. Als het gaat om woningbouw zijn er mooie woorden, maar onduidelijk is wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat van alle nieuwbouw woningen 25% uit sociale huurwoningen bestaat. Daarom zal de PvdA op 11 juli (bij de behandeling van de Kadernota)  B&W vragen om voor 1 november 2019 met een concreet plan te komen waarin staat hoe het college dit gaat doen.  

Teleurstellend is de geringe daadkracht rond de duurzaamheidsagenda en de energietransitie. Het college wil  een energieneutraal Voorschoten in 2030 en een groter beroep op zon- en windenergie.  In de eerste begroting van dit college (november 2018) was de aandacht voor duurzaamheid en de energietransitie beperkt in afwachting van het milieubeleidsplan dat dit najaar wordt gepresenteerd.  
We hopen dat dit plan ambitieus en realistisch zal zijn. Het moet gaan om een agenda waarin staat wat we willen bereiken, waarin staat wanneer  we welke resultaten willen  behalen, waarin staat hoe we het  aanpakken en hoeveel geld de gemeente beschikbaar heeft. De energietransitie  vraagt om actief beleid van de gemeente. En dat kost geld. In de Kadernota 2020 krijgt dit nog weinig aandacht.

Voor het steunen en uitlokken  van initiatieven van burgers, van ondernemers en in wijken  zal de PvdA  de gemeenteraad op 11 juli voorstellen hiervoor binnen de begroting 2020 ruim €300.000 vrij te maken. Als eerste stap van een ambitieuze en realistische agenda .

 
Back To Top