e gemeenten Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest, het hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea en Oasen hebben het integraal waterwaterketenplan (IWKp) Leidse Regio 2019-2023 opgesteld. In dit plan hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt om zo doelmatig mogelijk samen te werken en zo kosten te besparen, de waterkwaliteit te verbeteren en wateroverlast te voorkomen. Het plan wordt vanavond in Voorschoten besproken in de commissie Wonen, Ruimte & Groen.

Het IWKp komt voort uit het landelijk bestuursakkoord Water, waarin overheden en drinkwaterbedrijven hebben afgesproken te gaan samenwerken om besparingen te realiseren in de waterketen. De vijf gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland werken sinds 2009 nauw samen in de afvalwaterketen. Ook Dunea heeft zich in 2016 aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Gehele waterketen

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van het afvalwater, dat door het hoogheemraadschap wordt weggepompt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, waar het water wordt verwerkt. Het bijzondere aan dit plan is dat het de gehele waterketen beslaat, van drinkwaterwinning en productie, het inzamelen van afvalwaterstormen en het verwerken hiervan en terugbrengen van dit water in het oppervlaktewater. Binnen het werkgebied van Rijnland is dit het eerste plan dat vanuit de gehele waterketen is opgesteld.

Verstedelijkingsopgave

In de Leidse Regio is in het IWKp het principe opgenomen dat bij rioolvervanging de afvoer van afvalwater- en hemelwaterafvoer wordt gescheiden. Hierdoor is er op termijn minder zuiveringscapaciteit nodig en wordt de verstedelijkingsopgave gerealiseerd zonder uitbreiding van de zuiveringsinstallaties

 

Doelmatige inzet van kennis en kunde  

De samenwerking leidt niet alleen tot kostenbesparingen, maar ook tot een doelmatige inzet van kennis en kunde. In samenwerking met Dunea en het hoogheemraadschap wordt gewerkt aan het optimaliseren van het onderhoud van de gemalen. Rioolvervangingen worden met elkaar afgestemd en waar mogelijk gezamenlijk aanbesteed.

 
Back To Top