RES Holland Rijnland heeft door Witteveen en Bos als landelijke pilot een milieu-effectonderzoek laten uitvoeren om de plannen en ambities in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 te toetsen op milieueffecten. Het onderzoek laat zien dat er in de regio vanuit milieueffecten de nodige beperkingen zijn om windmolens en zonneparken te realiseren. Ook het buitengebied van Voorschoten lijkt grotendeels ongeschikt voor zonnevelden. De ambitie voor een klimaatneutrale regio kan niet gemakkelijk worden gerealiseerd. Per zoekgebied is een haalbaarheidsonderzoek nodig waarin alle effecten op de omgeving en de economische gevolgen worden bekeken. Een mix van windturbines en zonneparken heeft daarbij de voorkeur vanuit efficiency van het stroomnet.

In Voorschoten zijn geen windmolens voorzien. Zonnevelden zijn vanwege de impact op het landschap nauwelijks mogelijk. In het plan staat het advies om de randen van de polders op te zoeken, om zo de openheid van het landschap intact te houden. Wethouder Erika Spil : “Dit advies nemen we over in het aanvullend haalbaarheidsonderzoek dat we na de zomer laten uitvoeren. Het landschap moet zoveel mogelijk ontzien worden, maar inzet van duurzame energie is ook nodig. Daarom gaan we ook acties organiseren om alle daken vol te krijgen.”

In de hele regio zijn er veel beperkingen. Daardoor kan de ambitie naar een klimaatneutrale regio niet gemakkelijk worden gerealiseerd. Een mix van windturbines en zonneparken heeft daarbij de voorkeur, omdat dat voor het stroomnet het meeste efficiënt is. In Voorschoten kan dat niet, omdat windmolens hier niet haalbaar zijn. Ook voor zonnevelden biedt de kaart van het PlanMER weinig ruimte. Daarom gaat de gemeente een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren om te onderzoeken wat wel kan.

Voor energie en warmte beschrijft het planMER de milieueffecten die van invloed zijn op de locatiekeuze en/of op de keuze voor bepaalde energie- of warmtetechnieken. Hierbij is gekeken naar invloed op natuur en biodiversiteit, veiligheid (denk aan onder andere hoogtebeperkingen vanwege vliegverkeer), leefomgeving (geluid en slagschaduw), impact op het landschap of de mogelijkheid om in te passen in het landschap en beschermen van waterwingebieden.

Holland Rijnland heeft veel bijzondere landschappen, met Natura2000 gebieden, delen van het Natuurnetwerk Nederland, cultuurhistorische plekken, beschermde stads- en dorpsgezichten en belangrijke weidevogelgebieden. En Holland Rijnland ligt in de buurt van Schiphol. Verder is een deel van de regio dichtbevolkt en zijn er bijzondere waterwingebieden die belangrijk zijn voor onze watervoorziening. Het planMER laat zien dat al deze factoren samen ervoor zorgen dat het een ingewikkelde opgave is om geschikte plekken te vinden.

Het concept-planMER is op 8 juli ter inzage gelegd. Het is onder andere te lezen via de website van de gemeente Voorschoten.
Back To Top