Cees Bremmer:  “Hoe ambitieus mag het eigen lokale beleid op het domein van duurzaamheid  zijn? Die vraag is aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hoogst actueel. In allerlei bijeenkomsten  en expertsessies in diverse gemeenten  wordt deze vraag momenteel intensief besproken. Maar niet alleen daar, ook in tal van bedrijven en instellingen,alsook buurten en wijken  reflecteert men betrokken op genoemde vraagstelling.”

In onze gemeente Voorschoten vond onlangs een boeiende brainstormsessie plaats over een nieuw milieubeleidplan 2018. Daar lag eigenlijk dezelfde vraag voor. “Ambtenaren van de werkorganisatie Duivenvoorde gaven met enkele gerichte vragen een eerste aftrap. Dit ten behoeve van een verkennende discussie onder raadsleden over het actualiseren van het nog bestaande gemeentelijke milieubeleidsplan.”

CDA raadslid Cees Bremmer was hierbij aanwezig. “Het CDA-Voorschoten is voorstander van een ambitieus duurzaamheidbeleid. Op onze leefomgeving moeten we zeer zuinig zijn. Het  kernbegrip ‘rentmeesterschap’ staat hierbij voorop. Daarom is het CDA voorstander van het toegroeien naar een circulaire economie en  van duurzame energiebronnen. Om landelijke en Europese doelstellingen  van  duurzaamheid  te behalen moet stevig worden ingezet op alternatieve, CO2-neutrale energiebronnen.”

Het nieuwe gemeentelijke verkiezingsprogramma van het CDA bepleit in dit verband onder meer, zo lichtte Bremmer toe: “Ruimte  voor burgers die zelf initiatieven nemen om energie op te wekken of energie te besparen. Een actieve rol van de gemeente bij het zoeken naar mogelijkheden om haar energieverbruik verder terug te dringen. Nieuwe woningen in Voorschoten zoveel mogelijk gasvrij en energieneutraal bouwen. In regionaal verband, zoals Holland Rijnland goed en nauw met andere gemeenten  samenwerken aan de energietransitie.

Het CDA verkiezingsprogramma ‘Meer dan ooit Voorschoten’  bevat aparte onderdelen over duurzame energiebronnen, water, circulaire economie en (zwerf)afval,verduurzamen van verkeer, asbest en fairtrade. Het benadrukt tenslotte dat de gemeente een belangrijke voorbeeldfunctie heeft als het gaat om verduurzaming. Zonder ambitie geen energie!”

 
Back To Top