Foto : Wikipedia

Ook in het Corona-tijdperk vergadert de gemeenteraad en worden belangrijke besluiten genomen. Op 14 mei is gesproken over het gemeentelijk accommodatiebeleid. Waar gaat dat over en wat is er besloten?

Voorschoten heeft te maken met drie uitdagingen. Allereerst moet er een oplossing komen voor het sluiten van het cultureel centrum, is een besluit over de huisvesting van de bibliotheek noodzakelijk en moet gekeken worden naar toekomstige faciliteiten voor culturele verenigingen en gezelschappen. In de tweede plaats worden te weinig woningen gebouwd. Hoe kan je locaties in het dorp zo (her)ontwikkelen dat je ruimte vrijspeelt voor woningbouw?  En in de derde plaats willen we de centrumfunctie versterken. Met een samenhangend accommodatiebeleid wil de gemeente drie vliegen in één klap slaan.

Enkele voorbeelden. Is het mogelijk om een multifunctionele accommodatie te ontwikkelen bij de Kruispuntkerk in combinatie met bibliotheek en filmtheater met faciliteiten voor het cultuurveld? Kunnen we het uitvoerend bedrijf (de gemeentewerf) verplaatsen  waardoor op die plek ruimte komt voor woningbouw? Kunnen we het Churchillplein her-ontwikkelen voor retail en sociale woningbouw?  

Voorafgaand aan 14 mei is veel informeel overleg geweest. Partijen zijn het eens over de ambities en vinden het noodzakelijk om het programma te splitsen in deelprojecten waardoor het behapbaar blijft. Ze zijn het er ook over eens dat inverdieneffecten bij het ene project (bijvoorbeeld met de verkoop van grond) gebruikt voor de financiering van een ander project.

Al met al gaat het om een programma dat vele jaren zal duren waaraan financiële risico’s verbonden zijn. We zullen niet de eerste gemeente zijn die zich kan verslikken in zo’n complex programma van projecten. En dat mag niet gebeuren.

Daarom is op initiatief van de PvdA samen met CDA, ONS Voorschoten en Voorschoten Lokaal een amendement ingediend voor een stapsgewijze aanpak en om een duidelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de raad gedurende het proces te garanderen. In het voorstel van het college staat bijvoorbeeld het besluit om de gemeentewerf te verplaatsen, maar moet nog worden onderzocht wat de beste locatie is en staat al wel een bedrag voor nieuwbouw tot op de euro nauwkeurig. Dat vinden we gek. Ons amendement betekent dat eerst de resultaten van zo’n onderzoek (waar gaat de gemeentewerf naar toe; wat zijn de – financiële – gevolgen) aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd voordat verder wordt gegaan.

Na uitvoerige discussie bleek de wethouder bereid tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. De PvdA vindt dit verstandig omdat zo’n complex programma goed moet kunnen worden gevolgd en gecontroleerd door de gemeenteraad.

Back To Top