In aanwezigheid van inwoners en actiegroepen uit Voorschoten heeft wethouder Monique Lamers namens de gemeente deze week ingesproken bij de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van de Provincie Zuid Holland.

Geachte leden van de Staten,

De Meeslouwerplas en Vlietland zijn belangrijk voor onze regio en dus ook voor Voorschoten. Veel inwoners komen er om te recreëren en ontspanning te zoeken. Tegelijkertijd ondervinden ook veel inwoners van Voorschoten last van het verkeerslawaai van de A4. Die hinder is door de bomenkap ten behoeve van de verbreding van de A4 naar vier rijstroken alleen maar toegenomen.

Het is goed om te vernemen dat de provincie met de natuurimpuls zich bereid toont te willen investeren in meer natuurcompenserende maatregelen. Wij steunen de aanpak om te komen tot een doordacht voorstel voor herplant en het verdichten van de delen die reeds zijn ingeplant in het kader van het bomencompensatieplan van de Rijnlandroute. Het aan het zicht onttrekken van de A4 zal bijdragen aan een vermindering van de hinderbeleving zoals deze thans wordt ervaren.

Maar deze maatregelen zijn ten aanzien van de geluidoverlast helaas onvoldoende. De nu voorziene aanplant zal op termijn een beperkt geluidsreducerend effect hebben, gelijk de situatie van voor de bomenkap. Echter, verdere geluidsreducerende voorzieningen zijn dringend gewenst, niet alleen ten behoeve van de inwoners van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg maar ook voor de vele recreanten in het gebied.

Wij pleiten daarom onverminderd voor de aanleg van geluidwerende voorzieningen zoals toegezegd bij de start in 2009 van het project herinrichtring van de Meeslouwerplas en ook als zodanig naar de burgers gecommuniceerd door de geplaatste publicatieborden ter plaatse.

In het gebied tussen de A4 en Vlietland zijn nieuwe ontwikkelopgaven voorzien zoals de verdere verbreding van de A4. In dat kader roep ik u op om samen met  gemeenten en Rijk op te trekken om stappen te zetten voor het realiseren van een goede afscherming tegen het huidig aanwezige en toekomstige verkeerslawaai.

Statenvergadering woensdag 20 februari 2019   

Woensdag 20 februari 2019 komt Provinciale Staten bij elkaar om verder te spreken over dit onderwerp. Zie ook https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/2019/Provinciale_Staten_20_februari_2019#

 
Back To Top