Dinsdag 10 maart heeft een informatieavond plaats gevonden voor bewoners rondom de herontwikkelingslocatie Jan Evertsenlaan. Tijdens de avond is gesproken over herbouw van het gezondheidscentrum en nieuwbouw appartementen. Het kerkgebouw en het huidige gezondheidscentrum moeten hiervoor plaatsmaken.

De circa 45 aanwezigen hebben zich in eerste reactie duidelijk uitgesproken tegen te grote bouwmassa’s te midden van de lagere bestaande bebouwing. Een aantal van hen heeft zich opgegeven als lid van de klankbordgroep die in samenspraak met de ontwikkelaar en de gemeente in een participatieproces gaat verkennen wat nu precies de contouren moeten zijn van dit herontwikkelingsproject.

Marcel Cramwinckel (wethouder Wonen) onderstreept het belang van de inwonersavond. “De gemeenteraad heeft in de woonvisie vastgelegd dat Jan Evertsenlaan 2 een locatie is waar woningen gerealiseerd kunnen worden. Een ruimtelijk kader waarbinnen een plan uitgewerkt kan worden, moet nog door de gemeenteraad worden bepaald. Dit ruimtelijk kader geeft aan binnen welke grenzen een ontwikkeling aanvaardbaar wordt geacht. College vindt het belangrijk omwonenden vanaf het begin goed bij dit ontwerpproces te betrekken. Dit project is behalve voor de buurt voor de hele gemeente van belang omdat elke nieuwe woning helpt onze bouwopgave te realiseren.”
 
Diverse scenario’s
Ontwikkelaar Weboma schetste voor de aanwezigen diverse bebouwingsvarianten. De basis in het voorstel is een nieuw gezondheidscentrum, een ontmoetingsruimte voor de kerk en 74 woningen. De varianten betroffen varianten met twee gebouwen (op een gezamenlijke onderbouw van één laag), een variant met drie gebouwen en een variant met een lange bebouwingswand. Alleen de eerste variant kon er voor de bezoekers van de avond mee door, zij het dat de geschetste bebouwing door de meeste aanwezigen te massaal werd gevonden.

De aanwezigen zijn het er over eens dat het gezondheidscentrum een plek moet hebben in de herontwikkeling. Zorgen zijn er over de voorgestelde parkeeroplossing (parkeergarage onder de gebouwen en parkeerplaatsen langs de straat) en of de woningbouw een goede mix kan waarborgen gezien de hoeveelheid ouderen in de wijk.

De aanwezigen waren positief over de voornemens van de ontwikkelaar om natuur-inclusief te bouwen (bijvoorbeeld met ingebouwde nestkastjes voor vogels) en voorzieningen te treffen om regenwater langer vast te houden.

Participatie
Het participatieproces dat naar verwachting zo’n vier à vijf bijeenkomsten zal beslaan, wordt afgesloten met een advies aan de gemeente. De, gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over de kaders waarbinnen de ontwikkelaar een concreet bouwplan kan gaan uitwerken. Daarna wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart. In het kader van die procedure kan iedereen zich desgewenst nogmaals laten horen met bezwaren en aandachtspunten.

 
Back To Top