Uitgangspunt voor de begroting van 2024 is het coalitieakkoord. Een greep uit de maatregelen voor komend jaar: het handhaven van het groene karakter van ons dorp, meer betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren, en verdere stappen zetten met klimaatadaptatie.

Wethouder Hans van der Elst is tevreden met de begroting voor de jaren 2024 en 2025. Maar voor 2026 en volgende jaren maakt hij zich zorgen. “Voor de komende twee jaar ligt er nu een reële en structureel sluitende begroting. Daarna hebben we onder andere te maken met keuzes van het kabinet, die leiden tot structurele tekorten. Het betekent dat we vanaf 2026 onvoldoende middelen ter beschikking hebben om ons huidige takenpakket te kunnen uitvoeren.”

Grote en urgente woonopgave

Door de dreigende tekorten gaat het college nog duidelijker keuzes maken in ambities en financiële uitgaven. De wethouder: “Een van de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan is de woonopgave. Daarmee hebben veel inwoners te maken – is het niet voor zichzelf, dan is het wel voor hun kinderen. Die uitdaging is groot, maar vooral ook urgent. Daarom hebben we bijvoorbeeld extra geld gereserveerd voor het realiseren van flexwoningen.”

Ontwikkelvisie centrum

In 2024 wordt ook de Ontwikkelvisie centrum uitgewerkt. Dat doet het college door verschillende deelprojecten realistisch in de tijd uit te zetten. Hoge prioriteit krijgt het ontwikkelen van de omgeving van de Kruispuntkerk. De kerk wordt het nieuwe onderkomen voor de gebruikers van het huidige cultureel centrum aan de Prinses Marijkelaan. Op de Prinses Marijkelaan komt dan nieuwbouw van de Fortgensschool, met integraal kindcentrum en woningen.

Sport

Ook op sport gaat het college actief inzetten. Zo is geld gereserveerd om een nieuwe atletiekbaan te realiseren en om bij te dragen aan een gecombineerde ijs- en skeelerbaan. Het college heeft nog meer ambities, maar die plannen kunnen pas worden uitgewerkt nadat de gemeenteraad de begroting heeft vastgesteld.

Duurzaamheid en milieu

“Een begroting kan natuurlijk niet zonder hoofdstuk over duurzaamheid en milieu”, besluit de wethouder. “Komend jaar gaan we onder meer de Lokale Energie Strategie uitvoeren, bedoeld om te verduurzamen en energie te besparen. Ook gaan we de samenwerking aanhalen met de Leidse regio voor een warmtenet. Met deze en veel meer activiteiten blijven wij ons sterk maken voor Voorschoten als duurzaam en toekomstbestendig woondorp.”

Bekijk de begroting online
Back To Top